Algemene voorwaarden - TurboTronic
Menu
EUR
  • Gratis thuisbezorgd vanaf € 75,-
  • Veilig betalen vooruit of achteraf
  • Snelle levering binnen 1 - 2 werkdagen

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Optimerce B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 6081 PT te Haelen aan de Grote Ohéweg 3 aldaar, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 69795614 (hierna te noemen: Optimerce) en afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “afnemer” verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die tot Optimerce in een contractuele relatie staat, hetzij uit hoofde van een met Optimerce gesloten koop- overeenkomst, hetzij uit hoofde van een andersoortige overeenkomst, alsmede iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Optimerce een overeenkomst wenst aan te gaan, hetzij uit een koopovereenkomst, hetzij uit een andersoortige overeenkomst.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen afnemer en enige aan Optimerce gelieerde partij, zoals een dochter-, zuster- of moedervennootschap. In dat geval wordt in de onderhavige voorwaarden onder Optimerce verstaan die gelieerde partij.

1.4 Afwijking van de onderhavige voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.

1.5 Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Optimerce om andere redenen geen beroep kan doen.

1.6 In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel.

Artikel 2 Offertes en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen van Optimerce zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen van Optimerce zijn vrijblijvend. Het enkele uitbrengen door Optimerce van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Optimerce niet tot het sluiten van een overeenkomst.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “afnemer” verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die tot Optimerce in een contractuele relatie staat, hetzij uit hoofde van een met Optimerce gesloten koop- overeenkomst, hetzij uit hoofde van een andersoortige overeenkomst, alsmede iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Optimerce een overeenkomst wenst aan te gaan, hetzij uit een koopovereenkomst, hetzij uit een andersoortige overeenkomst.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod Optimerce heeft bereikt, tenzij Optimerce haar vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept.

2.3 Indien in de acceptatie enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Optimerce aan afnemer schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door afnemer worden gehanteerd.

2.4 Rechtshandelingen van afnemer met ondergeschikten van Optimerce binden Optimerce niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen door Optimerce schriftelijk en uitdrukkelijk wordt ingestemd.

Artikel 3 Afwijkingen

3.1 Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting
en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 Optimerce is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: koersstijgingen (kostprijsbepalend is de koers van de euro), stijging van de kosten van grondstoffen, materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, transport, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet is Optimerce gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.

3.3 Het is Optimerce toegestaan af te wijken van verstrekte gewichten, aantallen, levertijden, technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover een dergelijke afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder van het totale gewicht, aantallen, levertijden, enzovoort, alsmede die afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de waarde van het verkochte of geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

3.4 Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten moeten worden gemaakt en/of extra risico’s aanwezig zijn zal Optimerce een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze extra kosten en extra risico’s.

3.5 De afnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

3.6 Optimerce is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 4 Tarieven/prijzen

4.1 Alle in een offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

4.2 Bij bestellingen boven EUR 1000,– exclusief BTW zijn de prijzen gebaseerd op levering franco huis binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Bij bestellingen beneden dit bedrag wordt een vergoeding voor verzendkosten, emballage assurantie- en administratiekosten in rekening gebracht.

4.4 Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Optimerce niet, tenzij die in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.

Artikel 5 Levertijd

5.1 De overeengekomen levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien later wordt geleverd dan is overeengekomen en er geen sprake is van een situatie als bedoeld in het volgende lid, dient de afnemer Optimerce eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een laatste, in redelijkheid te bepalen termijn van minimaal veertien kalenderdagen te gunnen voor het -alsnog- afleveren van de zaak/zaken.

5.3 Indien vertraging ontstaat ten gevolge van gewijzigde omstandigheden welke de import, de ver- of bewerking, de lading of de verzending bemoeilijken of vertragen, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

5.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dat schriftelijk is overeengekomen.

5.5 Indien “levering uit voorraad” is overeengekomen, geldt dit “mits onverkocht”. Is het bestelde niet in voorraad, dan kan de afnemer de overeenkomst schriftelijk annuleren.

Artikel 6 Levering

6.1 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de afnemer, tenzij franco levering (Incoterms: DDP) uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de gebezigde transportmiddelen. Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van retourzaken zal de afnemer voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen, alles om niet, ter beschikking stellen.

6.3 Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats (dan wel de eerste aanbieding van de zaak aan dit adres) is de geleverde zaak voor rekening en risico van afnemer. Afnemer is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. Afnemer is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien zij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Optimerce ophaalt of weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

6.4 Het aannemen van zaken van of namens Optimerce door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6.5 Optimerce heeft te allen tijde het recht om de zaken onder rembours af te (doen) leveren of om voor- uitbetaling te verlangen en te ontvangen.

6.6 Retourzendingen (op kosten van de afnemer) zijn alleen toegestaan, indien Optimerce daartoe vooraf, schriftelijk, uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

6.7 Optimerce is gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Optimerce bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Retourzendingen

7.1.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

7.1.2 Retourzendingen worden slechts door Optimerce geaccepteerd indien de afnemer vooraf van Optimerce schriftelijk toestemming heeft gekregen de zaken te retourneren.

7.2 Alle retourzendingen dienen bij Optimerce franco Dimass Group B.V.Haelen (Incoterms DDP) te worden aangeleverd.

7.3 Retourzendingen, die aan deze eisen niet voldoen, worden door Optimerce geweigerd.

Artikel 8 Reclames

8.1 De afnemer zal met bekwame spoed na de levering en/ of anderszins de prestatie van Optimerce onderzoeken of Optimerce de overeenkomst deugdelijk is nagekomen (zijn de juiste zaken geleverd, is de juiste hoeveelheid geleverd, voldoen de zaken aan de overeengekomen kwaliteit) en is voorts gehouden Optimerce er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt, namelijk door

8.2 de gestelde gebreken te (doen) aantekenen op het bij ontvangst te ondertekenen vervoersdocument.

8.3 Reclames betreffende gebreken welke niet waarneembaar zijn bij aflevering, dienen schriftelijk en bij aangetekend schrijven plaats te vinden terstond nadat de afnemer deze gebreken heeft waargenomen of redelijkerwijs had moeten waarnemen, doch uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na aflevering.

8.4 Optimerce is in geval van non-conformiteit steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke zaak en/of prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van Optimerce, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden, onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 3. De nakoming
van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de afnemer.

8.5 De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

8.6 De factuur van Optimerce geldt als correct, indien de afnemer niet binnen uiterlijk acht kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijk protest bij Optimerce heeft ingediend.

8.7 Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Optimerce voor de afnemer redelijkerwijs mogelijk is.

8.8 De prestatie van Optimerce geldt in elk geval als deugdelijk, indien de afnemer het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de afnemer het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door Optimerce geleverde zaken blijven het eigendom van Optimerce, totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met Optimerce gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen: – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; – de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Optimerce verrichte of te verrichten diensten; – eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door afnemer van (een) overeenkomst(en), waaronder in ieder geval begrepen de vorderingen terzake boete, rente en kosten.

9.2 Door Optimerce afgeleverde zaken, die krachtens het bepaalde sub 1. van dit artikel onder het eigendoms- voorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9.3 Afnemer heeft, zolang zij niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met Optimerce, het recht om de geleverde zaken zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en/of te verwerken. Indien het eigendomsrecht van Optimerce na bewerking door zaakvorming, vermenging, natrekking of anderszins teniet gaat, draagt de afnemer reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op Optimerce over. De afnemer treedt vanaf dan kosteloos als houder en bewaarnemer van de betreffende zaak waarvan aan Optimerce de (mede-)eigendom toekomt op.

9.4 Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Optimerce gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het in sub 1. van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij afnemer of derden die de zaak voor afnemer houden, weg te halen of te doen weghalen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem nog aan Optimerce verschuldigde bedrag per dag.

9.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Optimerce zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.

9.6 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Optimerce: – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; – alle aanspraken van afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Optimerce op de wijze als voorgeschreven in artikel 3:239 BW: – de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door Optimerce onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Optimerce op de wijze als voorgeschreven in art. 3:239 BW: – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor derden duidelijk zichtbaar te merken of computersysteem te registreren als geleverd onder eigendomsvoorbehoud door Optimerce; – op andere manier medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Optimerce ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 10 Betaling en zekerheden

10.1 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Optimerce aan te wijzen (post)bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is het factuurbedrag volledig opeisbaar, zonder aftrek van enige korting, schadevergoeding of verrekening.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, is voor die periode de wettelijke rente verschuldigd in plaats van contractuele rente. Afnemer is voorts de door Optimerce werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien Optimerce en afnemer, met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke c.q. arbitrageprocedure voeren en een rechterlijke c.q. arbitrale uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals onder meer de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

10.3 Optimerce is gerechtigd alvorens af te leveren, met de aflevering voort te gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te bedingen. Bij ieder verzuim is afnemer verplicht om voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, zulks ter beoordeling aan Optimerce, te verstrekken om nakoming van de betalingsverplichtingen zeker te stellen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is afnemer verplicht op eerste verzoek van Optimerce op andere wijze voor Optimerce genoegzame wijze aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Optimerce is te allen tijde gerechtigd een in de hiervoor bedoelde zin door afnemer voorgestelde betalingswijze te weigeren.

10.4 Afnemer verleent Optimerce reeds nu voor alsdan pandrecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de afnemer in de macht van Optimerce worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de afnemer, in welke hoedanigheid en uit welken hoofde dan ook, aan Optimerce verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

10.5 De weigering door afnemer de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft Optimerce het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade.

10.6 In geval van liquidatie, insolventie, (aanvrage van) faillissement of (aanvrage van) surséance van betaling van afnemer, zullen de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.7 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

10.8 Verrekening of opschorting door afnemer, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

10.9 Indien een (betalings)korting, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen is deze uitsluitend opeisbaar indien de afnemer heeft voldaan aan de in dat kader gestelde voorwaarden en ook al zijn verdere (betalings-) verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Optimerce volledig en stipt is nagekomen.

Artikel 11 Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Optimerce garandeert dat de door haar geleverde zaken beantwoorden aan het doel waarvoor die zaken kennelijk en voor Optimerce kenbaar worden geleverd. Optimerce garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van variërend van ten minste 2 jaar na levering.

11.2 De garantietermijn vangt aan op de datum van aankoop.

11.3 De garantie geldt niet in geval van: normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onvoldoende onderhoud, het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, ondeskundige montage of reparatie (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Optimerce) door derden, ondeskundige reparatie door de afnemer, door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen, ver- of bewerken van de zaak, het onvoldoende zorgvuldig opslaan van de zaak en, in het algemeen, in alle gevallen waarin niet met zodanige zorgvuldigheid wordt opgetreden als Optimerce van een alerte en zorgvuldige afnemer mag verlangen. De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet overeenkomstig de bij de inbedrijfstelling verstrekte voorschriften wordt behandeld of niet voor het doel waarvoor het is gekocht wordt gebruikt.

11.4 De garantie geldt niet voor normale verbruiksartikelen, batterijen, externe verbindingskabels, (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes.

11.5 Indien de zaak niet voldoet aan de garantie (van lid 1) van dit artikel, heeft de afnemer gedurende de garantieperiode recht op herstel van de zaak. Optimerce kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Herstel en vervanging behoeft uitsluitend plaats te hebben binnen Nederland. Kosten voor verzending van een gebrekkig product zijn voor kosten Optimerce wanneer door Optimerce is vastgesteld dat sprake is van een gebrek waarop de garantieregeling van toepassing is. Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak naar het oordeel van Optimerce niet mogelijk is of in redelijkheid naar het oordeel van Optimerce niet van haar gevergd kan worden.

11.6 Bij vervanging van de zaak als genoemd in het vorige lid blijft de oorspronkelijke aankoop- of factuurdatum van kracht. Vervanging van de zaak leidt geenszins tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.

11.7 Als Optimerce niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om een voorkomende onvolkomenheid aan of in verband met de geleverde zaak te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van afnemer.

11.8 Het beweerdelijk niet nakomen door Optimerce van garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Optimerce gesloten overeenkomst. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit een met Optimerce gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Optimerce niet tot enige garantie gehouden.

Artikel 12 Nazorg; controles

12.1 Optimerce dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schade beperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting.

12.2 Als Optimerce niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de afnemer.

12.3 Indien het verrichten van controles wordt afgesproken of, naar keuze van Optimerce, wenselijk is, dient afnemer hieraan alle door Optimerce verlangde medewerking te verlenen.

12.4 Tenzij anders overeengekomen zijn controles voor rekening van de afnemer.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en overmacht

13.1 Optimerce is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming (van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan aan de geleverde zaken, of door de geleverde zaken toegebracht aan personen al dan niet in dienst van de afnemer, of aan zaken al dan niet aan de afnemer toebehorend die de afnemer in zijn bedrijf gebruikt of die zich aldaar bevinden) van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch aan een oorzaak die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de afnemer. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de afnemer.

13.2 Optimerce aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de afnemer of derden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is. Tevens is Optimerce niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Optimerce van instructies, adviezen of opdrachten van afnemer die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij afnemer aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet.

13.3 Optimerce is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of gedane onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij Optimerce werkzame leidinggevenden.

13.4 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt, dat indien Optimerce op grond van een toerekenbare tekortkoming gehouden is schade aan de afnemer te vergoeden Optimerce de mogelijkheid heeft, te harer keuze, hetzij over te gaan tot herstel in natura c.q. vervanging van die zaak of zaken die niet correct geleverd is, respectievelijk zijn, hetzij vergoeding in geld.

13.5 De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of eventuele andere bedrijfsschade en/of gevolgschade.

13.6 De verplichting tot vergoeding van schade zal in alle gevallen nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het door de afnemer reeds betaalde deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.

13.7 In ieder geval is Optimerce nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering wordt uitgekeerd (minus het door Optimerce te betalen eigen risico) en in elk geval beperkt tot € 500.000,–.

13.8 Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Optimerce kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de afnemer inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de afnemer worden aangesproken.

13.9 Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in het eerste lid (ook wel aangeduid als “overmacht”) is onder andere sprake bij omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Optimerce zijn toe te rekenen noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Hieronder zullen mede begrepen zijn: stakingen van welke aard dan ook in het bedrijf van Optimerce of bij toeleveringsbedrijven van Optimerce of in voor Optimerce werkende transportbedrijven; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en ander voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Optimerce afhankelijk is; en algemene vervoersproblemen, extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, oorlog of oorlogsgevaar, besmetting of gevaar voor besmetting, ziekte van het personeel, storingen van machines gebruikt door Optimerce of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Optimerce die is ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.

13.10 Optimerce heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Optimerce haar verbintenis had moeten nakomen.

13.12 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Optimerce opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Optimerce niet mogelijk is langer duurt dan twee (of drie) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring.

13.13 Indien Optimerce bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 Vrijwaring

Indien Optimerce ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de afnemer werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer Optimerce ter zake volledig vrijwaren en Optimerce alles vergoeden wat Optimerce aan deze derde dient te voldoen. De afnemer is tevens verplicht Optimerce te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van afnemer gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Optimerce.

Artikel 15 Einde overeenkomst

15.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Optimerce niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel als hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft Optimerce het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder dat Optimerce enige vergoeding verschuldigd is aan afnemer, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Optimerce is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

15.2. In het geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Optimerce schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig dient te omschrijven.

15.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst als hier bedoeld in lid 1, wordt elke vordering die Optimerce op afnemer heeft uit welke hoofde dan ook, terstond in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 16 Merken, handelsnamen en auteursrecht

16.1 De afnemer is slechts bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen die in het handelsverkeer door Optimerce worden gebezigd, onder uitdrukkelijke toestemming en op aanwijzing van Optimerce.

16.2 Ten aanzien van offertes, tekeningen en ontwerpen behoudt Optimerce zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor. Deze mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt zonder toestemming van Optimerce.

Artikel 17 Meer afnemers; meer ondertekenaars

Voor het geval meerdere afnemers tezamen een overeenkomst hebben aangegaan, of meerdere personen een overeenkomst met Optimerce hebben ondertekend is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de afnemers, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 18 Competentie en toepassing Nederlands recht

18.1. In alle geschillen, die over de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden ingesloten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde civiele rechter in Nederland en wel binnen het rechtsgebied waarin Optimerce is gevestigd. Optimerce is echter, desgewenst, ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.

18.2. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

18.3. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten

18.4. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 19 Wijziging voorwaarden

Optimerce is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden en vervangen eventuele voorgaande algemene voorwaarden van Optimerce. Optimerce zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens afnemer in werking zodra hij van de wijziging op de hoogte is gebracht. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 69795614.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €75,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »